Vedtægter for Greve Fodbold (Gældende fra den 21. marts 2024)


§ 1 Navn og hjemsted
Stk. 1: Foreningens navn er GREVE FODBOLD og foreningens hjemsted er Greve kommune.


§ 2 Foreningens formål
– at sikre medlemmerne de bedste muligheder for en aktiv, alsidig og udviklende fritidsinteresse, med fællesskabet om fodbold som omdrejningspunkt.
– at sikre medlemmerne mulighederne for at spille fodbold på det niveau, der passer den enkelte bedst.
– at sikre medlemmerne de optimale sociale rammer for sportens udøvelse.


§ 3 Medlemskab af organisationer og sammenslutninger
Stk. 1: Greve Fodbold er medlem af DBUs relevante lokalunion.


§ 4 Eliteafdelingen
Stk. 1: Med henblik på opfyldelse af klubbens formål, skal denne kunne etablere /deltage i, samt indgå samarbejdsaftaler med aktie- eller anpartsselskaber om hel eller delvis overdragelse af driften af et eller flere af klubbens bedste senior- og/eller ungdomshold.


§ 5 Valgbarhed
Stk. 1: Valgbare til bestyrelsen er alle, der er fyldt 18 år.


§ 6 Medlemskab
Stk. 1: Som medlem kan optages enhver, der ønsker at være frivillig træner eller leder i klubben, eller enhver kontingentbetalende person, der har interesse i at være medlem.
Stk. 2: For ungdomsmedlemmer under 16 år, har forældremyndighedsindehaverne/værgerne, på vegne af deres børn, medlemskab af Greve Fodbold. Et betalende barn giver ret til et medlemskab.
Stk. 3: Bestyrelsen har bemyndigelse til at meddele medlemskab, inkl. kontingentfrihed, til trænere og ledere, der udfører en frivillig indsats for foreningen.
Stk. 4: Bestyrelsen kan, efter vurdering, nedsætte eller helt undlade opkrævning af kontingent hos medlemmer, der efter ansøgning påberåber sig konkrete årsager til manglende betalingsevne.
Stk. 5: Udmeldelse skal ske skriftligt (for spillere under 18 af forældre/værge) og evt. kontingentrestance betales samtidig med. Herunder fuldt kontingent for den kontingentperiode udmeldelsen sker, i det kontingentet forfalder fuldt ud, uanset hvornår i perioden, at opsigelsen modtages.
For at få udstedt spillercertifikat, skal alt skyldigt kontingent være betalt.
Ved udmeldelse har man ikke krav på nogen andel af foreningens formue og/eller udbytte.


§ 7 Æresmedlemmer
Stk. 1: Bestyrelsen kan, enten ved egen foranledning eller efter indstilling fra en kreds af medlemmer, udnævne æresmedlemmer.
Stk. 2: Æresmedlemskab kan tildeles medlemmer, der enten gennem en lang årrække har ydet en frivillig indsats for foreningen eller har ydet en enkeltstående indsats, der har haft skelsættende betydning for foreningen.
Stk. 3: Æresmedlemmer nyder samme rettigheder som medlemmer. Æresmedlemskab er kontingentfrit.


§ 8 Suspension og eksklusion
Stk. 1: Bestyrelsen kan suspendere i op til 2 år eller ekskludere et medlem, og fratage æresmedlemsskaber, såfremt dette medlem har gjort sig skyldig i grov tilsidesættelse af, hvad der må betragtes som hæderlig eller sømmelig sportslig optræden, vedkommendes ageren strider mod gældende lov, foreningens vedtægter eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter. Det pågældende medlem har i så fald ret til at kræve bestyrelsens beslutning om suspendering eller eksklusion forelagt til prøvelse på en ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen kan ved simpelt flertal ophæve suspenderingen eller eksklusionen.
Stk. 2: Forinden bestyrelsen træffer sin beslutning skal der udarbejdes en skriftlig sagsfremstilling, som skal sendes til høring hos medlemmet. Beslutning om udelukkelse eller eksklusion skal meddeles medlemmet skriftligt og medfører at medlemsrettighederne umiddelbart inddrages.


§ 9 Regnskabsår
Stk. 1: Greve Fodbolds regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.


§ 10 Revision
Stk. 1: Revisionen er pligtig til at overholde almindelig revisionsskik i revision af årsregnskabet.
Stk. 2: Det reviderede regnskab skal sammen med eventuelle revisionsbemærkninger samt budgetforslag for næste regnskabsår, offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.
Stk. 3: Det reviderede regnskab fremlægges af bestyrelsen på enhver ordinær generalforsamling og skal indeholde såvel specificeret driftsregnskab som statusopgørelse.
Stk. 4: Regnskabet revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor.
Stk. 5: Revisor påser at foreningens bogføring sker i overensstemmelse med gældende lovgivning og foreningens retningslinjer.


§ 11 Hæftelse
Stk. 1: Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser.
Stk. 2: Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for økonomiske forpligtelser, indgået af bestyrelsen, på vegne af foreningen.


§ 12 Tegningsret
Stk. 1: Klubben tegnes af formand eller kasserer, der kan meddele prokura. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal lånoptagelse på mere end samlet 100.000 kr. godkendes af generalforsamlingen.


§ 13 Ordinær generalforsamling
Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Stk. 2: Den årlige generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned. Indkaldelse, indeholdende dagsorden, regnskab og forslag til budget, skal som minimum annonceres på klubbens hjemmeside, samtidig med opslag i klubhuset mindst 14 dage før afholdelse.
Stk. 3: Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, og offentliggøres på foreningens hjemmeside senest fem dage før afholdelse.
Stk. 4: Kun medlemmer af foreningen, der giver skriftlig besked om deltagelse til generalforsamlingen minimum fem dagen forinden, kan deltage i generalforsamlingen. Medlemmer i kontingentrestance på tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen kan ikke deltage. Bestyrelsen kan invitere gæster til generalforsamlingen.
Stk. 5: Stemmeret har alle medlemmer, der har været medlem i mindst 3 måneder. For unge under 16 år gives stemmeret til forældre/værge. Et betalende barn giver ret til én stemme
Stk. 6: Stemmeretten kan udøves ved skriftlig fuldmagt til et stemmeberettiget medlem, dog kan ingen afgive stemmer for mere end tre fuldmagter.
Stk. 7: Beslutninger på den ordinære generalforsamling vedtages med simpelt flertal, med mindre andet er angivet i vedtægterne. Skriftlig afstemning skal anvendes, såfremt ét medlem forlanger det.
Stk. 8: Forsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen eller revisor i foreningen.
Stk. 9: Referat fra den ordinære generalforsamling skal offentliggøres på foreningens hjemmeside, senest en måned efter afholdelse.
Stk. 10: Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Kasserer fremlægger det reviderede regnskab til generalforsamlingens godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Kasserer fremlægger budget, herunder kontingentfastsættelse, til generalforsamlingens godkendelse
6. Valg til bestyrelsen
a) Formand, ulige år
b) Kasserer, lige år
c) Tre menige medlemmer, ulige år, valg gælder for to år
d) To menige medlemmer, lige år, valg gælder for to år
e) 1.- og 2.-suppleant, hvert år, valg gælder for ét år
7. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor, lige år
8. Eventuelt


§ 14 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1: Når mindst 1/3 af bestyrelsen kræver det, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 2: Når mindst 5% af medlemmerne skriftligt kræver det, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 3: Bestyrelsen skal indkalde medlemmerne inden for 30 dage, og skal som minimum annoncere indkaldelsen på klubbens hjemmeside, samtidig med opslag i klubhuset mindst 14 dage før afholdelse. Indkaldelsen skal som minimum indeholde dagsorden
Stk. 4: Bestemmelserne i § 13, stk. 4-9 vedrørende afvikling af ordinær generalforsamling gælder også for afvikling af ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 5: Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling:
1. Valg af dirigent
2. Det/De begærede emner til behandling


§ 15 Bestyrelsen
Stk. 1: Bestyrelsen består af 7 generalforsamlingsvalgte medlemmer. Heraf vælges formand og kasserer direkte af generalforsamlingen.
Stk. 2: Bestyrelsen konstituerer sig selv senest 14 dage efter generalforsamlingen med næstformand og ansvarsområder.
Stk. 3: Udtræder et bestyrelsesmedlem af bestyrelsen i valgperioden, indtræder 1.-suppleanten, subsidiært 2.-suppleanten, for den resterende del af det udtrædende bestyrelsesmedlems løbende valgperiode. Hvis en ledig plads i bestyrelsen ikke kan besætte med suppleanter, supplerer bestyrelsen sig selv, for den resterende del af det udtrædende bestyrelsesmedlems løbende valgperiode.
Stk. 4: Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Heriblandt skal være formand eller næstformand. I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 5: Bestyrelsen er foreningens daglige politiske ledelse imellem generalforsamlinger og er bemyndiget til at træffe beslutninger om aktiviteter eller andet, der ligger inden for foreningens formålsbestemmelser. Bestyrelsen har i den forbindelse den fulde ledelsesret og herunder bl.a. retten til at ansætte og afskedige ansatte, såvel lønnede som frivillige
Bestyrelsens beslutninger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.
Stk. 6: Bestyrelsen fremlægger på den ordinære generalforsamling overordnede sportslige, administrative og økonomiske målsætninger for det kommende år.
Stk. 7: Bestyrelsens medlemmer kan modtage godtgørelse eller honorar for deres virke.
Stk. 8: Bestyrelsen fastlægger i øvrigt selv sin forretningsorden, som fastlægger rammerne for bestyrelsens ageren.
Stk. 9: Bestyrelsens medlemmer accepterer følgende retningslinjer og hensigtserklæringer:

  1. Bestyrelsens medlemmer skal primært have foreningens overordnede langsigtede interesser for øje – aldrig egne, egen families eller egne relationers kortsigtede interesser for øje.
  2. Bestyrelsens medlemmer skal enten bestå af (i) tidligere eller eksisterende medlemmer, (ii) forældre til et medlem eller (iii) frivillige, som aktivt hjælper eller tidligere har hjulpet som frivillig til gavn for børn eller unge i foreningen.
  3. Formand, næstformand og kasserer skal repræsentere alle segmenter i klubben. De øvrige fire bestyrelsesmedlemmer skal hver aktivt repræsentere og sikre ordentlige forhold for et af følgende segmenter; (i) bredde mikro/børn, (ii) bredde ungdom/senior, (iii) talent børn, (iv) talent ungdom/senior.
  4. Bestyrelsens medlemmer skal i løbet af en to-årig valgperiode deltage i minimum 80% af alle bestyrelsesmøder.
  5. Bestyrelsens medlemmer skal med en kontinuerlig aktiv arbejdsindsats som minimum bidrage til at skabe økonomisk fremdrift indenfor et af følgende hovedområder; (i) sponsorer, (ii) partnerskaber, (iii) tilbagevendende klubarrangementer/aktiviteter, (iv) politiske forhold i kommunen, (v) strategisk langsigtede projekter, (vi) ansøgninger om små og større tilskud, (vii) økonomisk kontrol og dobbeltkontrol. (Bestyrelsens medlemmer kan have yderligere ansvarsområder og arbejdsopgaver).
  6. Bestyrelsens medlemmer skal ved hvert bestyrelsesmøde præsentere status på udvikling af hvert enkelt bestyrelsesmedlems hovedområde siden sidste bestyrelsesmøde inklusive resultater, udfordringer, diskussionsemner og løsningsforslag.
  7. Potentielt nye medlemmer til bestyrelsen skal ved ønske om optagelse i bestyrelsen senest 14 dage før den årlige generalforsamling præsentere personlige og seriøse forslag samt ønsker til strategi, taktik og eksekvering for optimering af økonomisk fremdrift i et hovedområde. Præsentationen skal ske overfor bestyrelsen – minimum formand og næstformand.
  8. Bestyrelsens medlemmer skal på skift udarbejde referat fra et af det pågældende års bestyrelsesmøder, der offentliggøres på klubbens hjemmeside senest 14 dage efter pågældende bestyrelsesmøde.


§ 16 Vedtægtsændringer
Stk. 1: Vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede.


§ 17 Opløsning af foreningen
Stk. 1: Forslag til opløsning af foreningen skal forelægges den ordinære generalforsamling.
Stk. 2: For vedtagelse af forslag til opløsning af foreningen kræves, at mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at mindst 2/3 af de fremmødte ved skriftlig afstemning, stemmer for det stillede forslag.
Stk. 3: Hvis ikke fremmødet på den ordinære generalforsamling er tilstrækkeligt, men forslaget i øvrigt opnår mindst 2/3 flertal, er bestyrelsen pligtig til, at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med det stillede forslag som eneste punkt til behandling på dagsordenen.
Stk. 4: For vedtagelse af forslag til opløsning af foreningen på en ekstraordinær generalforsamling, kræves at mindst 2/3 af de fremmødte ved skriftlig afstemning stemmer for det stillede forslag.
Stk. 5: I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens aktiver Greve Kommune med pålæg om anvendelse inden for idræts- og ungdomsarbejdet i lokalområdet.
Stk. 6: Denne vedtægts §17 kan kun ændres efter samme regler som denne vedtægts §17 stk. 1-4.