Fra bestyrelsens side vil vi gerne sige tak for endnu et år i fodboldens tegn. Det har været et år på godt og ondt men dog med klar overvægt af det gode. Fra forskellige sider er der blevet efterspurgt mere kommunikation og større gennemsigtighed. Det er blandt andet grunden til dette lange, lange ’nytårs-brev’.

Til generalforsamlingen i slutningen af februar blev der forelagt en femårig strategi plan mod at skabe en bedre klub på alle parametre. Fra bestyrelsens side tog vi udgangspunkt i egne observationer, rundspørge blandt forældre og medlemmer, en klubanalyse begået af FCK, dialog med DBU, og vi fik også tilknyttet eksterne eksperter til at hjælpe med at bygge nye tiltag op.

Vi har i det videre forløb skævet meget til A-licens klubbernes breddeafdelinger. Især Lyngby og KB/FCKs tilgang til en sportslig model inklusive struktur og organisation har været gode forbilleder. Greve Fodbold har aldrig tidligere været i besiddelse af en sportslig model for alle klubbens hold og afdelinger. Den er nu på plads teoretisk, hvilket udmønter sig i flere hundrede siders dokumenter med retningslinjer og tydelige rammer for de fleste forhold i klubben.

Det kan muligvis være skræmmende for enkelte trænere, der har været vant til at styre alt med hård hånd men for klubbens nuværende og fremtidige medlemmer vil det være betydelig fremgang. Det betyder også, at vi fra start 2020, når implementeringen af fundamentet er på plads, dermed er sikre på, at udvikling af klub og spillere kan fortsætte i en kontinuerlig progression uanset om nøglepersoner måtte forlade klubben.

Greve Fodbolds profil er fuldstændig klar og tydelig. Vi er en udviklingsklub, der vil have plads til både bredde og talent/elite. Vi prioriterer altid spilleren først, hvilket betyder, at alle trænere, ledere og frivillige er tilknyttet klubben for at tilgodese børn og unge før alt andet.

I praksis betyder det, at alle trænere er klubtrænere, som skal være med til at løfte et samlet Greve Fodbold. Forhåbentlig med anerkendende pædagogisk ledelsesstil og godt humør. Men helt sikkert med fokus på spillernes personlige udvikling i stedet for holdets kortsigtede resultater. Gerne både på sportslige og det menneskelige plan. Klubbens børn og unge skal have mere med fra Greve Fodbold end blot at kunne sparke et vristspark. Struktureret planlægning, selvbestemmende motivation og sunde værdier kan børnene potentielt altid bruge. Hvad enten det er i skole, fritidsjob eller erhvervsliv. Og det betyder ikke, at vi i Greve Fodbold ikke spiller for at vinde. Det gør vi altid. Men får vi udviklet spillerne tilstrækkeligt, så skal de sportslige resultater nok komme af sig selv.

Det betyder overordnet også, at vi på det sportslige plan gerne vil have flere personer involveret. Flere til bedømme spillernes sportslige kompetencer og eventuelle mangler. Flere til at bedømme spillernes udvikling og potentiale. Flere til at sparre både formelt og uformelt – både på og udenfor banerne. Derfor har vi også i løbet af 2018 tilknyttet flere personer til både at tilgodese og sikre en positiv udvikling. Ude på banerne vil I nok have størst mulighed for at løbe ind i klubbens to udviklingsledere, der begge er med til at praktisere den sportslige udviklingsmodel og hjælpe trænere på flere plan.

Mads Laugesen er som børneudviklingsleder ansat for primært at tilgodese alle breddetrænerne fra U6-U12. Fire gange om ugen skal han hjælpe og supervisere, så børnene får den bedst mulige træning. For de ældre børn og unge er Anton Moestrup Rasmussen ansat som ungdomsudviklingsleder. Han skal supervisere og hjælpe både bredde- og talenttrænere fra U13-U19. Anton står endvidere også for den mere formelle undervisningsdel af Trænerskolen som alle trænere i Greve Fodbold bliver tilbudt.

Bredde skaber elite og elite skaber bredde er et kendt ’mantra’ som er velkendt og accepteret af alle. I Greve Fodbold forsøger vi at tilgodese både bredde og elite. Vores udviklingsledere er samlet inde over otte talenttrupper – resten er breddehold. Vi forsøger at fordele klubbens goder på fair vis, blandt andet eksemplificeret ved at elite/talent spillerne betaler mere i kontingent men derfor naturligvis også er omfattet af en mere omfangsrig udviklingsmodel. Det må dog ikke gå ud over nogle bredde spillere. Derfor vil vores cheftrænere på alle talentholdene fra 2019 også have et ’breddeansvar’, der betyder, at de skal være med til at sikre, at alle årgangens trænere føler sig set og kan få sportslig hjælp, hvis der er et behov.

I 2019 forsætter klubben med en rejsefond, som alle hold kan ansøge at få del i. Fra næste år sender vil talent/elite hold fra U13 til og med U19 rejse sammen på en selvbetalt træningslejr. I 2019 bliver det til Delden i Holland, som eksempelvis FC Nordsjællands Superligatrup årligt besøger. Vi glæder os til opleve spillerne fra de forskellige årgange sammen, hvilket forhåbentligt også efterfølgende kan have en gavnlig social effekt i dagligdagen på matriklen i Greve.

Vi har fra klubbens side opnået en økonomisk god aftale ved selv at arrangere træningslejren for en stor samlet gruppe. Er det ønsket fra andre hold i klubben, så vil vi gerne tilbyde muligheden for at arrangere træningslejre for flere hold. Jo flere, jo bedre forhandlingsvilkår vil vi have overfor rejsebureauerne.

Efter et særdeles positivt økonomisk resultat for 2018 fortsætter vi med de nuværende kontingent satser for alle hold og afdelinger i klubben uden at sætte prisen op. Vi fortsætter også med årligt at udbetale 250,- per spiller, så pågældende spillers hold kan tage til et ekstra stævne eller holdet kan bruge dem på et socialt arrangement.

For de mindste spillere, som i de første mange år er en del af breddeafdelingen, har vi forbedret alles ønske om et bedre fodboldfagligt fundament. I 2018 udvidede vi vores samarbejde med KB/FCK til at indgå i en mere aktiv rolle som ’konsulent’ for U6-U12 årgangene. Det kan ses ved, at Mirhan fra KB/FCK er at finde på banerne minimum en gang hveranden uge, hvor han hjælper vores udviklingsleder. På KB/FCKs vegne har Mirhan også været med til at bygge klubbens nye sportslige udviklingsmodel, som blandt andet inkluderer spillermodel, træningsopbygning, kamp og træningstemaer, scouting, talentidentifikation og meget mere.

Vi har også en udviklingsmodel på plads for vores ældre spillere og har udarbejdet en ny 8- og 11. mands spillestil. Alt sammen med respekt for kulturen og mulighederne i Greve. Vi er ikke FCK, og vi er heller ikke en A-licens klub. Vi er en fodboldklub på Sydkysten, der vil være en del af lokalmiljøet, og som skal være den bedst mulige version af os selv. Lige akkurat som alle vores spillere skal være den bedst mulige version af dem selv.

Stille og roligt er man i løbet af året begyndt at kunne se den nye udviklingsmodel i praksis på banerne. Der går sikkert noget tid inden alle trænere har tilpas kendskab og er fortrolige med alle nye tiltag, men overordnet kan vi allerede nu mærke en effekt.  Der har i løbet af 2018 været mindre frafald af spillere, færre spillere vælger at prøve sig selv af i andre klubber og flere spillere samt trænere har valgt at sige nej tak til henvendelser fra både A- og B-licens klubber. Det betyder ikke, at vi fra den ene dag til den anden vil se væsentlig dygtigere spillere og fodboldhold i Greve Fodbold. Men det betyder ganske sikkert, at vi på længere sigt i højere grad kan dygtiggøre samt fastholde flere spillere, og dermed også op gennem årgangene kan bygge bedre fodboldhold.

Desværre er tilgangen i klubben blevet mindre. Færre børn vælger at starte med at spille fodbold i Greve Fodbold. Det betyder, at vi overfor de mindste årgange skal være dygtigere til at tydeliggøre klubbens profil samt vise og forklare, hvordan vi som klub differentierer os på positive områder i sammenligning med andre klubber. I den sammenhæng skal vi have optimeret klubbens indslusningsmodel. Arbejdet er så småt påbegyndt og en optimeret model vil blive implementeret i det nye år.

Ved både at dygtigøre spillerne og samtidig være i stand til at fastholde dem i en tydelig brugerrejse, så lægger vi fundamentet for de næste mange års 1. seniorhold. Og ikke som tidligere, hvor størstedelen af spillere kom udefra men derimod med spillere, hvor størstedelen kommer fra Greve Fodbolds egen børne- og ungdomsafdeling.

Fra 2019 vil det kunne ses i klubbens ’projekt egen avl’, der skal sikre omtalte brugerrejse for vores børne- og ungdomsspillere. Vi vil lægge vægt på klubbens værdier, og vi vil prioritere kollektivet samt de sociale rammer højere end den økonomiske godtgørelse. For fem-seks år siden valgte den tidligere bestyrelse at satse på en model, hvor man bygger klubben op omkring et førsteseniorhold og så satser på, at holdet kan spille i højest mulige række for en procentvis overvægt af klubbens budget. Modellen er set i mange klubber, og den er sjældent succesrig med mindre, der står en rigmand klar med en masse penge.

Modellen er der ændret på nu, hvor vi bygger klubbens fundament op nedefra, og dermed prioriterer klubbens egne spillere endnu højere. Det betyder også, at der i 2019 ikke vil være nogle spillere i klubben, som modtager penge for at spille her. Nogle spillere vil automatisk forlade klubben. Dem ønsker vi held og lykke. De spillere som vælger at blive og kæmpe for klubben, håber vi fra bestyrelsens side, at alle andre i klubben vil bakke op omkring. Samtidig betaler alle spillere i klubben kontingent. Det vil sige også 1HS spillerne, som tidligere har været fritaget.

Efter et turbulent år i kvindeseniorafdelingen ser det nu mere positivt ud igen. Alle de spillere som igennem de sidste par år kom til klubben udefra, på baggrund af urealistiske løfter fra enkeltpersoner om alle mulige slags goder, er væk igen. Nu skal der satses på klubbens egne dygtige spillere af egen avl. Ingen spillere får, ligesom på herresiden, økonomisk godtgørelse. Men holdet og trænerteamet har fået et budget at råde over, så spillerne kan tilgodeses på andre områder.

I 2019 vil der også være yderligere fokus på at bygge en model, der kan forbedre spillernes mentale robusthed – til brug både på og udenfor banen. Det er et ambitiøst tiltag, og på nuværende tidspunkt er det kun A-licensklubberne, der prioriterer det i samme eller højere grad. Det giver dog særdeles god mening da det mentale aspekt har stor betydning jo ældre spillerne bliver. Så fra den fodboldfaglige vinkel kan en stærk mental robusthed, hvor man lærer at se fejl og udfordringer som naturlig læring-  i stedet for store forhindringer – være til gavn når der skal præsteres under pres.

Klubben har indgået aftale med mental coach Brian Jensen, der også arbejder med FCKs ungdom. Han vil i løbet af det kommende år hjælpe os med en faseinddelt proces, som skal udmønte sig i en model til at skabe ’mental robusthed’. Fra bestyrelsens side har vi arbejdet hårdt for den mentale prioritering, og vi takker Greve Kommune for deres økonomiske støtte til dette tiltag.

I tydelig sammenhæng med ønsket om bedre mental robusthed er yderligere fokus også lagt på trænernes pædagogiske ledelsesstil. Det er en svær balancegang at være en dygtig træner. Nogle har gennem deres personlige opdragelse fået nyttige værdier med i rygsækken, andre har studeret sig til givtig viden. For at sikre forståelse og indsigt har klubben tilknyttet en erfaren skolelærer, som selv er mor til et barn i klubben. Hun besidder både den personlige erfaring og den faglige viden. Sammen med klubbens sportslige ledelse påbegynder hun et pilotprojekt, der i løbet af 2019 gerne skal sikre alle vores trænere endnu mere hjælp i praksis.

Klubbens nye hjemmesiden er efter lang tids tilløb endelig klar. Det har taget et års tid, at få den færdiggjort. Alt for lang tid, men til gengæld har den, efter at have været igennem både én programmør og tre webbureauer, kostet klubben et minimalt beløb at bygge. Hvilket naturligvis er positivt. På hjemmesiden kan I nu finde en masse information om både teoretiske og praktiske forhold.

Det skal også være muligt for Greve Fodbolds samarbejdspartnere at blive profileret bedre. Der er forberedt en selvstændig ’business’ sektion på hjemmesiden, som yderligere skal videreudvikles, og vi er fra klubbens side så småt gået i gang med at få en mere specifik marketing model på plads. Ikke en omfattende og indviklet model, men vi skal, til eksisterende og potentielt nye samarbejdspartnere, være bedre til at påvise værdi og bedre til at påvise, hvordan vi differentierer os i forhold til konkurrerende klubber.

I det fortsatte arbejde vil vi gerne opfordre alle i klubben til at hjælpe med at bygge det ’nye’ Greve Fodbold op sammen. Vi er ikke alle enige hele tiden, og der vil altid være personer, der brokker sig over det ene eller andet. Nogen gange er det berettiget, andre gange ikke. Ud af en klub med mere end 1.700 medlemmer, så er det altid den samme ene procent man hører brokke sig. Desværre, da det ville være meget mere formålstjenesteligt at kontakte nogle fra bestyrelsen og spørge ind til de konkrete forhold. Så ville pågældende personer sikkert finde ud af, at vi alle vil det samme. Nemlig, at bygge en bedre klub for vores børn og unge.

Fra bestyrelsens side vil vi meget gerne indgå i dialog. Og samtidig også gerne indrømme, hvis vi har begået fejltagelser, for det sker naturligvis. Så tag venligst ja-hatten på og kontakt os, hvis der er ting, som I er uenige i eller undrer jer over.

Som allerede nævnt, så prøver vi at forbedre Greve Fodbold på alle parametre. Det vil sige både breddeafdelingen og elite/talentafdelingen. Både drengeafdelingen og pigeafdelingen. Alle afdelinger skal have de bedste vilkår men kan ikke nødvendigvis løftes på samme måde. Det betyder derfor, at det ikke går lige stærkt i alle afdelinger. Men det betyder ikke, at vi fra bestyrelsens side nedprioriterer én enkelt afdeling. Og slet ikke breddeafdelingen, som enkelte ynder at sige. Tværtimod. De fleste nye tiltag foregår i breddeafdelingen. Og for endnu en gang at vise, at vi i Greve Fodbold primært eksisterer for at udvikle og dygtiggøre børn samt unge, så er det også besluttet at tage mere end en halv million fra seniorelitens budget til brug i resten af klubben.

Til sidst men absolut ikke mindst vil vi gerne takke alle frivillige for at gøre et kæmpe stykke arbejde i dagligdagen. Greve Fodbold kunne ikke eksistere uden jeres hjælp. De fleste frivillige hjælper til på grund af deres eget barn. Men ud over at hjælpe eget barn, så hjælper I også alle de andre børn i klubben. Da det desværre bliver svære og svære at finde frivillige, så vil vi gerne sige tusinde tak! Og samtidig opfordre alle til aktivt at værdsætte de frivilliges arbejde.

Efter et langt, langt nytårsbrev håber vi, at alle har fået et bedre indblik i tiltag og bevæggrunde fra bestyrelsens side. Vi ønsker alle et godt nytår med et endnu bedre 2019 at hoppe ind i.

Mange sportslige hilsener
Jari Leander
Bestyrelsen
Greve Fodbold

Følg Greve Fodbold